Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Diaconie

Het diaconaat van de gemeente heeft een specifieke functie, namelijk: opkomen voor arme en verdrukte mensen. Dit gebeurt door middelen in te zamelen, te beheren en uit te delen om de naaste in nood een helpende hand te bieden. Deze hulp wordt niet alleen in de vorm van een financiële bijdrage geleverd, maar ook met troostrijke redenen uit het Woord van God. De diaconale taak wordt zowel binnen als buiten de gemeente uitgeoefend.

College
Het college van diakenen bestaat uit zes personen. Deze diakenen zijn geroepen om zowel persoonlijk als gezamenlijk het diaconale werk vorm en inhoud te geven. De diakenen maken deel uit van de Kerkenraad. Tevens vormen zij een apart college met eigen aan de kerkorde ontleende bevoegdheden.

Soms is het werk van de diaconie heel zichtbaar, denk aan het collecteren en het dienen tijdens het Heilig Avondmaal. Maar het werk kan ook minder in het oog springend zijn. Een voorbeeld hiervan is het verstrekken van giften aan diaconale instellingen. De diakenen vervullen een belangrijke en onmisbare functie binnen de gemeente.

Taken in de eredienst
Taken van diakenen in de eredienst zijn collecteren voor algemene-, specifieke diaconale doeleinden en kerkenraad doeleinden. En het dienen aan de tafel tijdens de viering van het Heilig Avondmaal.

Andere interne diaconale activiteiten zijn:

 • Kerkenraadsvergaderingen
 • Diaconievergaderingen
 • Administratie en beheer van diaconale gelden
 • Verstrekking van financiële ondersteuning aan gemeenteleden
 • Verstrekken van giften aan diaconale instellingen

Externe diaconale activiteiten
Plaatselijk zijn dit:

 • Organisatie kerkradio en cassettebandjes van de erediensten. Twee maal per jaar bezoeken de diakenen de luisteraars van de kerkradio/cassettebandjes om de collectebusjes om te wisselen
 • Actief opsporen van hulpbehoevenden
 • Verzorgen vervoer met betrekking tot vakantieweken voor minder validen
 • Hulp bij vervoer voor kerkbezoek
 • Organisatie en uitvoering hulpverlening
 • Diaconaal huisbezoek/begeleiding
 • Vertegenwoordiging in de interkerkelijke vrijwilligers hulpdienst
 • Organisatie en uitvoering van de kerst- en pinksterattentie

Op regionaal niveau is dit ondersteuning geven aan diverse stichtingen en organisaties zoals: de Herberg, Vereniging Bescherming Ongeboren Kind (VBOK), Inwendige Zendingsbond (IZB), de Hoop, Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond (HGJB), Stichting Herziene statenvertaling, etc.

Wereldwijd wordt ondersteuning geven aan de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). Verder ook het ondersteunen van diverse organisaties zoals: Stichting Zuidoost Azië (ZOA), Stichting Woord & Daad, etc. Vanuit de diaconie worden ook speciale acties gehouden bij grote rampen zoals bijvoorbeeld de acties Hulp Afrika en Zeebeving Zuidoost Azië.

Giften
Giften zijn welkom via het bankrekeningnummer van de Diaconie:

NL81 RABO 0303 8139 46

onder vermelding van het doel of ‘Diaconie Hervormde Gemeente Arnemuiden’.