Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Grafzerken

Sinds de restauratie/renovatie van de Hervormde Kerk (2001) liggen er in de vloer van de kerk voor de preekstoel drie 16d’ eeuwse grafzerken.

Op de linkerzerk staat het volgende:
‘Hier leyt begraven Mayken Pieters, sterf anno MC C ende LIII (1553) den XVIllen (18den) october, die huysvrou was van Cornelis Danckartz’.
Dit staat te lezen in Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zeeland beschreven door Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, p. 16. (Utrecht 1919).

Verder staat er op de zerk:
‘Hier leit begraven lanneken Boone, huivrou van lan Saigant, sterf den 26 iunu anno 1590.’

Midden op de zerk ziet men een wapen getekend met de letters 1 S. Vermoedelijk het wapen van lan (Jan) Sa(1)igant. Op de vier hoeken van de zerk ziet men een doodskop afgebeeld.

Het Hof van Holland maakt melding d.d. 4 februari 1560 van een rechtszaak tussen iemand uit Dordrecht en Cornelis Dackertss, schipper, wonende te Arnemuiden. In een andere rechtszaak, d.d. 11 juni 1566, wordt zijn naam ook genoemd. Een register van aanneming en ontslag van voogden vermeldt op 12 september 1590 de naam van de voogd van het kind van Jan Salighant en van wijlen lanneken Boene (Boone). Jan Janssen Saligant, bakker, wonend in de Langstraat, was in het jaar 1584 lidmaat van de Gereformeerde (Hervormde) gemeente. Waarschijnlijk is hij kort na het overlijden van zijn vrouw hertrouwd.

Cathelyntgen Davids, komend van Veere, werd als vrouw van Jan Salighant op 15 april 1591 ingeschreven als lidmaat van de Gereformeerde gemeente te Arnemuiden. Adres: Noordstraat aan de westzijde. Volgens kohieren van de 1 00T penning uit de jaren 158011584 woonde ene Jan Salighant, bakker, in het huis ‘De Sonne’ aan de Langstraat oosteinde; zw (zuidwest). Het huis was eigendom van Pieter Symonssen.
In die tijd bezat Jan Salighant een huis in de Papenstraat aan de noordzijde, dat bewoond werd door Anthonis Bariseel. Salighant was in het jaar 1617 nog eigenaar van dit pand. Het kohier uit het jaar 1617 maakt nog melding van Salighant als eigenaar van een huis aan de Noordstraat.

De middelste grafzerk in de kerk vermeldt het volgende:
‘Hier leyt begr. Vrouwe Margriete Dircdochter (?), die husvrouwe van ]man
(?) sterf in ! are MV C XXI (152 1) den XVIII (1 8den) dach in augustus’.

Op de hoeken van de zerk zijn de hoofden van de vier evangelisten afgebeeld. De dingtalen (rechtsgedingen) van het Hof van Holland noemen omstreeks het jaar 1528 ene Yeman (Iman) Janszoon, wonende te Arnemuiden. Dit zou de weduwnaar van voornoemde Margriete Dircdochter geweest kunnen zijn.

De rechterzerk vermeldt het onderstaande:
‘Hier leyt begraven hr (heer) lacob Willemss …. Opper, sterf anno XV C XXVI (1526) op de Vil (7den) dach van februar(ri).’

Op de hoeken van deze zerk ziet men de hoofden van de vier evangelisten.

 

Website over geschiedenis van Arnemuiden

Op de website ArneHistorie, over de geschiedenis van Arnemuiden, staat een ander artikel over de grafzerken in de kerk. Dit artikel is geschreven door Sarina Hendrikse, specialist op het gebied van reformatorische en pre-reformatorische grafzerken. Het artikel is hier te lezen.