Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Onze kerkdiensten

Een kerkdienst is een religieuze bijeenkomst waar het Woord van God wordt verkondigd. Onze kerkdiensten (of: erediensten) vinden meestal plaats in het kerkgebouw van onze kerk. Alle kerkdiensten worden via de kerkradio uitgezonden voor onder andere zieken, ouderen en mensen die om een of andere reden niet in staat zijn hun eigen kerkdienst bij te wonen. U kunt, wanneer u wilt, ook kerkdiensten meebeleven via de kerkradio op internet.

Iedere zondag hebben we tweemaal kerk. Degene die zorgt voor licht en verwarming in de kerk en die ervoor zorgt dat alle spullen klaar staan wordt de koster genoemd.

In onze kerkdienst wordt gezongen uit de “psalmen en enige gezangen“, onder begeleiding van orgelmuziek.

De dominee of predikant is degene die de dienst leidt. Meestal draagt een dominee een toga over zijn kleding, maar soms draagt een dominee gewoon een zwart pak. De dominee is ambtsdrager. Dat betekent dat hij officieel is aangesteld voor zijn werk. Hij is echter niet de enige die een taak heeft binnen de kerkdienst. De diakenen halen geld op (en zijn er verantwoordelijk voor dat mensen financieel worden geholpen, binnen en buiten de Kerk) en de ouderlingen zijn eigenlijk verantwoordelijk voor de zorg voor alle gemeenteleden. Voor die taak zijn zij door de gemeente gekozen. Dan zijn er nog de kerkrentmeesters. Zij regelen de financiën rond de kerk, behalve het helpen van mensen, want dat doen de diakenen.

De indeling van een eredienst

Internationaal en tussen verschillende kerkverbanden is er veel variatie in de indeling van een kerkdienst (zo’n indeling wordt wel de liturgie genoemd). Vaste elementen zijn een groet of zegen voor en na de dienst, schriftlezing, gebed voor en na de prediking, een preek, meermalen samenzang en inzameling van gaven. Enkele malen op een jaar zijn er diensten met de bediening van de sacramenten (Heilig Avondmaal en doop).

In onze gemeente verloopt de eredienst meestal als volgt:

 • Inleidend orgelspel
 • Kerkenraad komt binnen, stil gebed
 • votum en groet, waarmee de dienst officieel wordt begonnen
 • zingen
 • voorlezing van de Tien geboden of de Geloofsbelijdenis
 • zingen
 • gebed om de opening van het Woord en de hulp van de Heilige Geest
 • voorlezing van een gedeelte van de Bijbel (de Heilige Schrift)
 • collecte
 • zingen
 • bediening van het Woord (preek)
 • zingen
 • dankgebed
 • zingen
 • zegen, waarmee de dienst officieel beëindigd wordt
 • uitleidend orgelspel.

Het votum, bij aanvang van de dienst, is een door de predikant uitgesproken eenvoudige geloofsbelijdenis,. Na het votum brengt de predikant een groet uit aan de gemeenteleden namens God.

Vervolgens is het in veel kerken gebruikelijk om de Tien Geboden voor te lezen. Ook wordt vaak de samenvatting van de wet gegeven, die volgens het Evangelie volgens Matteüs 22:37-40 door Jezus zelf werd uitgesproken. Dan volgt een gebed waarin men vraagt om vergeving en vervolgens om hulp van Gods Geest bij het lezen van de Bijbel, waarna een Bijbellezing volgt, de zogenaamde Schriftlezing.

Bijbelvertaling

Niet alle kerken gebruiken dezelfde Bijbelvertaling. Er zijn verschillende vertalingen van de Bijbel. De oudste is uit de 17e eeuw en heet de Statenvertaling; de nieuwste Bijbelvertaling is uitgekomen in december 2010 en heet de Herziene Statenvertaling. In onze gemeente gebruiken we de Statenvertaling, omdat die volgens ons de meest betrouwbare vertaling is vanuit de oorsponkelijke talen (Hebreeuws en Grieks) naar het Nederlands.

De Schriftlezing is meestal maar een kort. De dominee legt dit Bijbelgedeelte daarna in de prediking of preek uit. De dominee of voorganger maakt hiervoor gebruik van een kansel, een preekstoel. De kansel staat hoog, omdat men er van uit gaat dat de spreker niet namens zichzelf, maar namens God het woord doet.

In het dankgebed na de preek bidt de dominee vaak ook voor de zieke mensen in de gemeente, voor zaken die in het landelijke of wereldnieuws spelen en voor troost voor alle mensen die het moeilijk hebben. Er wordt ook gedankt voor het goede in dit leven.

Leden van een christelijke gemeente hebben de taak niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de ander te zorgen. Door middel van een collecte, ook offerande genaamd, kunnen de gemeenteleden dit in de praktijk brengen. Zakjes met een stokje eraan (collectezak) gaan langs de rijen met mensen.

Aan het einde van de kerkdienst gaan de aanwezigen staan. De dominee stuurt de mensen naar huis met de opdracht om wat geleerd is in praktijk te brengen. Hij heft zijn armen en zegent met gespreide handen de gemeente, waardoor symbolisch de handen van God op de mensen wordt gelegd. De zegening en tevens de kerkdienst wordt afgesloten met het woord amen.