Hervormde Gemeente Arnemuiden -

Christelijk geloof

Wij geloven in één God, van eeuwigheid bestaande uit drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. (Deut.6:4, Joh.4:24, 10:30, Ef.4:6).

Zo leert ons de Apostolische geloofsbelijdenis:

Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere; Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; Ten derden dage wederom opgestaan van de doden; Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders; Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen; Vergeving der zonden; Wederopstanding des vleses;En een eeuwig leven.